TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ NĂM

HỆ THỐNG BÁO CÁO SỰ CỐ

Họ tên người báo cáo: Có thể để trống
Bộ phận:
Ngày báo cáo : (*) định dạng dd/mm/yyyy
Địa điểm xảy ra sự cố : (*)
Thời gian xảy ra sự cố : (*) định dạng dd/mm/yyyy 00:00:00
Tính chất sự cố:
Mức độ ảnh hưởng:
Đối tượng chịu ảnh hưởng:
Mô tả chi tiết sự cố : (*)
Phân loại sự cố:
Xử trí sự cố : (*)