Thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng trông giữ xe năm 2023_lần 3

Thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng trông giữ xe năm 2023_lần 3
Thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng trông giữ xe năm 2023_lần 3
Xem thông báo tại đây , file mẫu